Aktualności

 

Opłata wstępna w leasingu operacyjnym - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (682) z dnia 10.12.2009 r.

Poniższe wyjaśnienia dotyczą przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2009 r. nr 165, poz. 1316), zwanej dalej "ustawą o PDOP".

Czy opłatę wstępną, będącą warunkiem zawarcia umowy leasingu operacyjnego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, czy należy rozliczać w czasie?

Opłata wstępna, warunkująca zawarcie leasingu operacyjnego, nie może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, lecz powinna być ujmowana w kosztach proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Tak stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2009 r., nr IPPB5/423-599/09-3/PJ.

W przedmiotowej sprawie podatnik zawarł kilka umów leasingu operacyjnego, a warunkiem zawarcia tych umów było uiszczenie opłat wstępnych. Organ podatkowy stwierdził, że przepisy podatkowe nie precyzują, w którym momencie podatnik powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów omawiane opłaty, ale z uwagi na to, że są to koszty pośrednio związane z przychodami, winny być ujmowane w kosztach podatkowych zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP.

Przypomnijmy, że koszty pośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia, a jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe ustalenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie faktury, rachunku lub w przypadku ich braku - innego dowodu.

Organ podatkowy uznał, że opłatę wstępną (czynsz inicjalny, czynsz zerowy), która jest warunkiem zawarcia umowy leasingu operacyjnego, należy rozliczać w kosztach podatkowych w czasie, proporcjonalnie do okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu:

"(...) bez względu na nazewnictwo (opłata wstępna, czynsz inicjalny, czynsz zerowy) - jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia, realizacji), to - z uwagi na tę właśnie rolę - należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy i dlatego winien być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. (...)"

Powyższe niekorzystne dla podatników stanowisko Izby Skarbowej w Warszawie potwierdzają inne organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych.

Wspomnijmy, że moment ujmowania w kosztach uzyskania przychodów omawianych opłat wstępnych jest obecnie kwestią wzbudzającą wiele kontrowersji. Sądy administracyjne są bowiem odmiennego zdania orzekając, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy leasingu i następuje przed jej faktycznym zrealizowaniem. Nie dotyczy zatem okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu. Z tego względu leasingowa opłata wstępna, będąca kosztem pośrednim, podlega zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Stanowisko to znalazło swój wyraz m.in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z 5 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 633/09, WSA w Krakowie z 23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1076/09 oraz WSA w Gdańsku z 1 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/G

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.