Aktualności

 

Bezpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych powoduje powstanie przychodu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (265) z dnia 01.01.2010 r.

Prezes zarządu spółki z o.o. zamierza wyjechać samochodem służbowym na urlop. Jak opodatkować przychód z tytułu użytkowania firmowego auta do celów prywatnych?

Sposób ustalenia przychodu z tytułu bezpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych uzależniony jest od okoliczności, w jakich udostępniony został samochód. Stosownie do art. 11 ust. 2a updof, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się:

·      jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 

·      jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 

·      jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 

·      w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z treści tego przepisu wynika, że bezpłatne udostępnienie samochodu przez podmiot niewykonujący tego rodzaju usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymaga określenia wartości pieniężnej tego świadczenia na podstawie cen rynkowych stosowanych przez podmioty zajmujące się wynajmem samochodów. Przy określaniu wartości świadczenia należy wziąć pod uwagę m.in. markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i porównać z cenami usług wynajmu podobnego samochodu, świadczonych przezdziałające na tym samym terenie podmioty gospodarcze (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 sierpnia 2009 r., nr IPPB2/415-361/09-4/MK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2008 r., nr IPPB2/415-1429/08-2/AZ).

Sposób opodatkowania tego świadczenia uzależniony jest od rodzaju stosunku prawnego łączącego prezesa ze spółką. Wykonywanie funkcji prezesa na podstawie np. umowy o pracę lub umowy zlecenia wymaga zakwalifikowana uzyskanego przychodu odpowiednio do przychodów ze stosunku pracy lub przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowania go w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Wykonywanie funkcji prezesa wyłącznie na podstawie uchwały wspólników kwalifikuje wartość pieniężną świadczenia do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 updof, czyli do przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zwróć uwagę!

Od wartości tego świadczenia spółka powinna pobrać zaliczkę na podatek. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy świadczenie to jest jedynym przychodem, jaki otrzymał w danym miesiącu prezes od spółki. Niepieniężny charakter świadczenia uniemożliwia bowiem pobranie zaliczki na podatek. W konsekwencji mimo obowiązku jej pobrania, spółka ma prawo odstąpić od tej czynności. Po zakończeniu roku powinna jednak sporządzić informację PIT-11, wykazując w niej osiągnięty przez prezesa przychód z tego tytułu.

 

Biuro Rachunkowe
ARKA Sp. z o.o.